Skip to main content

Cấu hình Group Poilicy Object trên Windows server 2012

2016-11-30 admin
Group Policy Object là 1 Active Directory object dùng để chứa những policy được thiết lập nhằm tác động trên hệ thống. 1 Group Policy Object có thể chứa 1 hoặc nhiều Policy khác nhau. Cùng 1 Policy có thể chứa trên nhiều Group Policy Object khác nhau

Cài đặt và cấu hình Active Directory Replication trên Windows Server 2012

2016-11-23 admin
Active Directory là 1 dạng cơ sở dữ liệu với mục đích cung cấp một tham chiếu, được gọi là directory service, đến tất cả các đối tượng trong một mạng, gồm có user, groups, computer, printer, policy và permission. Người dùng có thể truy cập vào tất cả tài nguyên trên mạng thông qua cơ chế đăng nhập một lần.