Skip to main content

Hướng dẫn cấu hình VLANs, trunking và VLANs routing trên GNS 3

2016-12-21 admin
VLANs ( Virtual Local Area Networks ) điều này có nghĩa bạn có thể  tạo ra những mạng LAN ảo ( một nhóm logic ) và nhón các thiết bị mạng như máy tính, server, switches, etc vào mạng LAN ảo bạn vừa định nghĩa