Skip to main content

Cài đặt Apache Tomcat 8 trên CentOS 6, 7

2017-04-18 admin
Apache tomcat là một Web server mã nguồn mở dùng để chạy một web application viết bằng ngôn ngữ java sử dụng Java Servlet và JavaServer Pages. Apache Tomcat là một trong những web Server được sử dụng rộng rãi cho các nhà phát java web page trên khắp thế giới