Skip to main content

Cài đặt hệ thống monitoring telegraf, influxDB, Grafana, Kapacitor

2017-10-26 admin
Telegraf agent sử dụng để thu thập thông tin cần monitor sau đó sẽ đổ về InfluxDB. Thông tin cần giám sat sẽ được grafana hiển thị và cảnh báo bởi kapacitor