Skip to main content

Cấu hình Network (NIC) Bonding/Teaming trên Linux

2017-11-09 admin
NIC Bonding/Teaming cho phép bạn cấu hình 2 hay nhiều card mạng chạy failover, loadbalacing và HA với nhau, nếu 1 card bị down thì dịch vụ dẫn chạy bình thường. Tính năng loadbalacing cho phép tăng tốc độ truyển dữ liệu trên card mạng, dữ liệu sẽ được share tải trên các card mạng để tăng tốc độ truyền dữ liệu.