Skip to main content

Cài đặt và cấu hình SFTP và FTPS trên Linux Server

2017-12-09 admin
FTP(File Transfer Protocol) là giao thức sử dụng để truyền tải files từ 1 host sang host khác qua môi trường internet. FTP được sử dụng rộng rãi nhưng lại gặp vấn đề lớn về security. Dữ liệu truyền tải giữa các hosts ở dạng unencrypted. Username & password cũng không được mã hóa và có thể bị sniffed 1 cách dễ ràng.