Skip to main content

Tìm hiểu về SELinux trong CentOS phần 1

2017-05-09 admin
SELinux (Security-Enhanced Linux) được tạo bởi NSA. Những gì SELinux làm được là khóa điều khiển truy cập vào các ứng dụng. SELinux là cơ chế bảo mật được tích hợp vào nhân ( kernel) sử dụng Linux Security Modules (LSM)