Skip to main content

Sử dụng sed và awk trong Linux system

2018-12-24 admin
Sed là một trong những công cụ mạnh mẽ trong Linux giúp chúng ta có thể thực hiện các thao tác với văn bản như tìm kiếm, chỉnh sửa, xóa.. Awk là ngôn ngữ lập trình được nhằm mục đích xử lý các file chữ (text file) theo nguyên lý khớp mẫu (pattern matching)