Skip to main content

Cấu hình đồng bộ dữ liệu 2 chiểu lsyncd

2018-04-03 admin
Lsyncd (Live Syncing Daemon) được viết bằng ngôn ngữ Lua - là giải pháp để cho thư mục local của bạn sẽ tự động đồng bộ hóa với các máy khác. Các tập tin trên máy tính local sẽ được theo dõi những thay đổi mỗi vài giây và nếu có thay đổi được ghi nhận thông qua inotify hoặc fsevents, sau đó sẽ được nhân rộng và đồng bộ hóa với máy chủ từ xa

Sử dụng rsync đồng bộ dữ liệu trên CentOS

2018-05-25 admin
Rsync (Remote Sync) là một công cụ dùng để sao chép và đồng bộ file/thư mục được sử dụng rộng rãi trong môi trường Linux. Với sự trợ giúp của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàng.