Skip to main content

Cấu hình Replication Manager trên PostgreSQL

2018-03-23 admin
Repmgr (replication manager) là công cụ open-source sử dụng để quản lý việc replication và failover trong cluster PostgreSQL server. repmgr giúp đồng bộ data giữa master và slave, monitoring và thực hiện failover hay switchover giữa master slave  

Cài đặt và cấu hình Replication Master Slave Postgresql 9.6

2018-03-16 admin
Master Slave Replication Postgresql là việc chạy song song hai database cùng một lúc. Master sẽ đóng vai trò là database chính để người thao tác trên đó. Trong khi đó, Slave sẽ đóng vai trò là 1 database phụ, nó có trách nhiệm chạy khi Master ngưng hoạt động.

Hướng dẫn cấu hình MariaDB Galera Cluster Multi Relication trên CentOS

2016-12-05 admin
Galera cluster là một giải pháp multi master hoàn chỉnh cho database. Sử dụng galera cluster, application có thể read/write trên bất cứ node nào. Một node có thể được thêm vào cluster cũng như gỡ ra khỏi cluster mà không có downtime dịch vụ 

Cấu hình MySQL Master-Master Replication

2017-01-11 admin
MySQL replication cho phép dữ liệu từ 1 MySQL database server ( đóng vai trò master ) được đọc và ghi dữ liệu sau đó cập nhập những dữ liệu đã thay đổi sang 1 hoặc nhiều MySQL database server khác ( đóng vai trò slaves chỉ có quyền đọc dữ liệu)