Skip to main content

Rclone - Backup data lên Google Drive

2018-03-12 admin
Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây. Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud như Google Drive, Amazon S3, Dropbox, Microsoft One Drive