Skip to main content

Backup database PostgreSQL sử dụng Barman

2018-04-03 admin
Barman (Backup and Recovery Manager) là 1 chương trình open-source sử dụng backup và recovery PostgreSQL được viết bằng ngôn ngữ Python. Barman cho phép backup và recovey database multiple server

Cấu hình Replication Manager trên PostgreSQL

2018-03-23 admin
Repmgr (replication manager) là công cụ open-source sử dụng để quản lý việc replication và failover trong cluster PostgreSQL server. repmgr giúp đồng bộ data giữa master và slave, monitoring và thực hiện failover hay switchover giữa master slave  

Cài đặt và cấu hình Replication Master Slave Postgresql 9.6

2018-03-16 admin
Master Slave Replication Postgresql là việc chạy song song hai database cùng một lúc. Master sẽ đóng vai trò là database chính để người thao tác trên đó. Trong khi đó, Slave sẽ đóng vai trò là 1 database phụ, nó có trách nhiệm chạy khi Master ngưng hoạt động.