Skip to main content

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 2

2016-12-14 admin
Từ phiên bản Oracle 12c thì Oracle đã giới thiệu tính năng mới là Pluggable Database (PD) để bắt kịp xu hướng Cloud Computing và PaaS (Platform as a Service). PD cho phép 1 Database độc lập có thể được di chuyển dễ dàng qua các hệ thống  khác nhau hoặc qua các nền tảng khác nhau hoặc giữa các bản phân phối (release) Database khác nhau.

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 1

2016-11-21 admin
Trong bài lab. Chúng ta sẽ cài đặt Oracle Database 12c trên Oracle Linux 7. Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài đặt dưới tài khoản root).