Skip to main content

Cài đặt và sử dụng MongoDB - NoSQL

2017-10-07 admin
NoSQL có nghĩa là Non-Relational (NoRel) - không ràng buộc. Tuy nhiên, thuật ngữ đó ít phổ dụng hơn và ngày nay người ta thường dịch NoSQL thành Not Only SQL (Đây là thuật ngữ chung cho các hệ CSDL không sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ). NoSQL đặc biệt nhấn mạnh đến mô hình lưu trữ cặp giá trị “key – value” và hệ thống lưu trữ phân tán.