Skip to main content

Cấu hình NIC Teaming cho VMware ESXi vSphere Standard Switch

2017-03-24 admin
NIC Teaming cho phép 2 hoặc nhiều NIC vật lý ( Network Interface Card) liên kết với nhau để tạo thành 1 NIC logic có khả năng LoadBalancing và tăng HA (High Availability) cho hệ thống