Skip to main content

Auto backup full and incremental mysql database

2017-10-08 admin
MySQL database được sử dụng rất rộng rãi và việc backup dữ liệu MySQL là cần thiết và phải làm hàng ngày. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng dữ liệu của bạn sẽ lớn dẫn đến hàng chục GB và backup full database hằng ngày là 1 lỗi kinh hoàng với server. Trong bài lab chúng ta sẽ thực hiện kết hợp backup full và  incremental  database MySQL sử dụng "MYSQLDUMP" và "Binary log files" 

Cài đặt và sử dụng MongoDB - NoSQL

2017-10-07 admin
NoSQL có nghĩa là Non-Relational (NoRel) - không ràng buộc. Tuy nhiên, thuật ngữ đó ít phổ dụng hơn và ngày nay người ta thường dịch NoSQL thành Not Only SQL (Đây là thuật ngữ chung cho các hệ CSDL không sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ). NoSQL đặc biệt nhấn mạnh đến mô hình lưu trữ cặp giá trị “key – value” và hệ thống lưu trữ phân tán.

Cấu hình MySQL Master-Master Replication

2017-01-11 admin
MySQL replication cho phép dữ liệu từ 1 MySQL database server ( đóng vai trò master ) được đọc và ghi dữ liệu sau đó cập nhập những dữ liệu đã thay đổi sang 1 hoặc nhiều MySQL database server khác ( đóng vai trò slaves chỉ có quyền đọc dữ liệu)