Skip to main content

Cấu hình NIC Teaming cho VMware ESXi vSphere Standard Switch

2017-03-24 admin
NIC Teaming cho phép 2 hoặc nhiều NIC vật lý ( Network Interface Card) liên kết với nhau để tạo thành 1 NIC logic có khả năng LoadBalancing và tăng HA (High Availability) cho hệ thống

Cài đặt và cấu hình phiên bản mới nhất của nginx trên CentOS Phần 2

2016-11-11 admin
Load balancer là một reverse proxy phân chia request đến nhiều backend server nhằm mở rộng băng thông, giảm độ trễ của công tác xử lý, giảm tải cho mỗi backend server, đảm bảo fault-tolerance.

Cài đặt và cấu hình phiên bản mới nhất của nginx trên CentOS Phần 1

2017-06-27 admin
Nginx là sản phẩn mã nguồn mở hiện nay. Nginx sử dụng giao thức phổ biến HTTP, HTTPs, SMTP, POP3 và IMAP cũng như dùng làm cân bằng tải ( load balancer ), HTTP cache và máy chủ web. Nginx tập trung vào việc phục vụ số lượng lớn kết nối đồng thời ( High concurrency ). Với hiệu suất cao và sử dụng bộ nhớ thấp. Nginx được sử dụng ngày càng nhiều nhờ sự ổn định cao, cấu hình đơn giản với nhiều tính năng và tiết kiệm tài nguyên