Skip to main content

Cài đặt và cấu hình phiên bản mới nhất của nginx trên CentOS Phần 2

2016-11-11 admin
Load balancer là một reverse proxy phân chia request đến nhiều backend server nhằm mở rộng băng thông, giảm độ trễ của công tác xử lý, giảm tải cho mỗi backend server, đảm bảo fault-tolerance.

Hướng dẫn cài đặt, cấu hình Keepalived và HAproxy trên CentOS

2018-04-03 admin
Cấu hình keepalived kết hợp haproxy proxy để tạo ra 1 hệ thống chịu lỗi chịu tải cao. Keepalived và HAproxy là mã nguồn mở dùng giúp tăng khả năng chịu tải của hệ thống nhờ vào các thuật toán điều hướng các gói dữ liệu vào những server khác nhau