Skip to main content

Tìm hiểu ansible, docker, jenkins trên Linux - Phần 1

2018-01-18 admin
Jenkins là phần mền mã nguồn mở (CI - continuous integration and automation server) . Jenkins cung cấp nhiều plug-in hỗ trợ việc building, deploying và automating các project big or small.