Skip to main content

Hướng dẫn cấu hình HSRP trên GNS3

2017-01-04 admin
Hot Standby Router Protocol (HSRP) là 1 giao thức của Cisco để tạo ra những gateway dự phòng (Redundancy) cho mạng nội bộ . HSRP tạo ra 1 địa chỉ gateway với MAC và IP address ảo được chia sẻ giữa 2 hay nhiều routers. Sẽ có một con router đảm nhận vai trò chính (active) sẽ nắm giữ địa chỉ gateway ảo và một router khác làm backup (standby)