Skip to main content

Cài đặt và cấu hình phiên bản mới nhất của nginx trên CentOS Phần 2

2016-11-11 admin
Load balancer là một reverse proxy phân chia request đến nhiều backend server nhằm mở rộng băng thông, giảm độ trễ của công tác xử lý, giảm tải cho mỗi backend server, đảm bảo fault-tolerance.