Skip to main content

Cấu hình Group Poilicy Object trên Windows server 2012

2016-11-30 admin
Group Policy Object là 1 Active Directory object dùng để chứa những policy được thiết lập nhằm tác động trên hệ thống. 1 Group Policy Object có thể chứa 1 hoặc nhiều Policy khác nhau. Cùng 1 Policy có thể chứa trên nhiều Group Policy Object khác nhau