Skip to main content

Cấu hình Index Set và Stream trên Graylog Server  - Phần 3

2017-11-06 admin
Graylog sẽ quản lý 1 hoặc nhiều Elasticsearch indices  để tối ưa hoạt động tìm kiếm và phân tích giúp tăng tốc độ và giảm sử dụng tài nguyên server. Mỗi index set chứa những cấu hình cần thiết cho Graylog để tạo, quản lý, và fill Elasticsearch indices và thực hiện rotation index cũng như giữ lại nhưng dữ liệu theo yêu cầu và xóa dữ liệu không cần thiết

Cài đặt và cấu hình Fluentd kết hợp Graylog Server - Phần 2

2017-10-24 admin
Cài đặt fluentd kết hợp với graylog để lưu trữ logs tập trung tại graylog server. Fluentd sẽ được cài trên các remote server đóng vai trò fluentd agent, và cài fluentd trên graylog server đóng vai trò là fluentd aggregate. Sau đó logs sẽ được đẩy vào input của graylog server

Cài đặt Graylog Server trên CentOS 7 & Ubuntu 16 - Phần 1

2017-10-26 admin
Graylog là phần mền sử dụng để quản lý log tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập, đánh chỉ số index, và phần tích logs từ các servers đổ về graylog server. Graylog gồm có 3 thành phần chính là elasticsearch, mongodb và graylog server