Skip to main content

Cài đặt và sử dụng git, github và bitbuckets

2019-04-26 admin
Bitbucket là dịch vụ web hỗ trợ quản lý phiên bản phân tán cho cả Git và Mercurial (một hệ thống quán lý phiên bản phân tán khác). Với Bitbucket và Git thành viên có thể quản lý các phiên bản (mã nguồn) của các dự án của mình, từ đó team leader có thể theo dõi và đánh giá tiến độ công việc.