Skip to main content

Hướng dẫn cấu hình MariaDB Galera Cluster Multi Relication trên CentOS

2016-12-05 admin
Galera cluster là một giải pháp multi master hoàn chỉnh cho database. Sử dụng galera cluster, application có thể read/write trên bất cứ node nào. Một node có thể được thêm vào cluster cũng như gỡ ra khỏi cluster mà không có downtime dịch vụ