Skip to main content

Cài đặt và cấu hình Fluentd kết hợp Graylog Server - Phần 2

2017-10-24 admin
Cài đặt fluentd kết hợp với graylog để lưu trữ logs tập trung tại graylog server. Fluentd sẽ được cài trên các remote server đóng vai trò fluentd agent, và cài fluentd trên graylog server đóng vai trò là fluentd aggregate. Sau đó logs sẽ được đẩy vào input của graylog server