Skip to main content

Cài đặt Graylog Server trên CentOS 7 & Ubuntu 16 - Phần 1

2017-10-26 admin
Graylog là phần mền sử dụng để quản lý log tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập, đánh chỉ số index, và phần tích logs từ các servers đổ về graylog server. Graylog gồm có 3 thành phần chính là elasticsearch, mongodb và graylog server