Skip to main content

Cài đặt và cấu hình Elasticsearch, Logstash, and Kibana (ELK Stack) trên CentOS 7

2019-03-29 admin

Logstash: Đây là một công cụ sử dụng để thu thập, xử lý log được viết bằng java. Nhiệm vụ chính của logstash là thu thập log sau đó chuyển vào Elastichsearch. Mỗi dòng log của logstash được lưu trữ đưới dạng json.

Cài đặt Graylog Server trên CentOS 7 & Ubuntu 16 - Phần 1

2017-10-26 admin
Graylog là phần mền sử dụng để quản lý log tập trung. Chúng ta có thể dễ dàng thu thập, đánh chỉ số index, và phần tích logs từ các servers đổ về graylog server. Graylog gồm có 3 thành phần chính là elasticsearch, mongodb và graylog server