Skip to main content

Sử dụng rsync đồng bộ dữ liệu trên CentOS

2018-05-25 admin
Rsync (Remote Sync) là một công cụ dùng để sao chép và đồng bộ file/thư mục được sử dụng rộng rãi trong môi trường Linux. Với sự trợ giúp của rsync, bạn có thể đồng bộ dữ liệu trên local hoặc giữa các server với nhau một cách dễ dàng.