Skip to main content

Cấu hình chống tấn công DDOS cho website

2017-06-28 admin
Tấn công DDoS xảy ra khi khi attacker gửi rất nhiều kết nối (each requests very very slowly) tới server của bạn. Điều này dẫn tới những request của người dùng thật sẽ phải chờ server xử lý rất nhiều request của attacker và dẫn tới không thể truy cập website