Skip to main content

Cài đặt và cấu hình Replication Master Slave Postgresql 9.6

2018-03-16 admin
Master Slave Replication Postgresql là việc chạy song song hai database cùng một lúc. Master sẽ đóng vai trò là database chính để người thao tác trên đó. Trong khi đó, Slave sẽ đóng vai trò là 1 database phụ, nó có trách nhiệm chạy khi Master ngưng hoạt động.

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 1

2016-11-21 admin
Trong bài lab. Chúng ta sẽ cài đặt Oracle Database 12c trên Oracle Linux 7. Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài đặt dưới tài khoản root).