Skip to main content

Cấu hình replica set cluster trên mongodb 3.2

2017-10-08 admin
MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa  "Primary" và các "Secondary" mongodb server. "Primary"  member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi "Secondary" members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi "Primary" hang/down, "Secondary" mongodb sẽ tự động chuyển thành "Primary" giúp hệ thống chịu lỗi và có tính sẵn sàng cao

Hướng dẫn cấu hình MariaDB Galera Cluster Multi Relication trên CentOS

2016-12-05 admin
Galera cluster là một giải pháp multi master hoàn chỉnh cho database. Sử dụng galera cluster, application có thể read/write trên bất cứ node nào. Một node có thể được thêm vào cluster cũng như gỡ ra khỏi cluster mà không có downtime dịch vụ 

Cấu hình MySQL Master-Master Replication

2017-01-11 admin
MySQL replication cho phép dữ liệu từ 1 MySQL database server ( đóng vai trò master ) được đọc và ghi dữ liệu sau đó cập nhập những dữ liệu đã thay đổi sang 1 hoặc nhiều MySQL database server khác ( đóng vai trò slaves chỉ có quyền đọc dữ liệu)