Skip to main content

Cấu hình hệ thống giám sát check_nrpe trên Centreon 3.4 - Phần 3

2017-10-07 admin
Ở phần trước chúng ta đã có thể cấu hình giám sát các dịch vụ cơ bản trên Windows, Linux, Router, Switch sử dụng SNMP. Hôm nay chúng ta tiếp tục cấu hình và sử dụng check_nrpe để có thể tùy chỉnh các script hay các plugin của nagios