Skip to main content

Cấu hình hệ thống giám sát check_nrpe trên Centreon 3.4 - Phần 3

2017-10-07 admin
Ở phần trước chúng ta đã có thể cấu hình giám sát các dịch vụ cơ bản trên Windows, Linux, Router, Switch sử dụng SNMP. Hôm nay chúng ta tiếp tục cấu hình và sử dụng check_nrpe để có thể tùy chỉnh các script hay các plugin của nagios

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 2

2017-10-07 admin
Ở bài lab "Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 1" chúng ta đã tiến hành cài đặt xong Centreon Server.  Ở phần 2 chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết giám sát hệ thống Windows, Linux, Router, Switch.

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 1

2017-10-08 admin
Centreon là phần mền giám sát hệ thống Open Source. Centreon cho phép bạn giám sát các thiệt bị servers, router, switch, etc 1 cách tập trung. Thông tin giám sát từ các thiết bị sẽ được đẩy về Centreon Server giúp quản trị viên có cái nhìn toàn diện về tình trạng của hệ thống , các thiết bị phần cứng cũng như dịch vụ