Skip to main content

Backup database PostgreSQL sử dụng Barman

2018-04-03 admin
Barman (Backup and Recovery Manager) là 1 chương trình open-source sử dụng backup và recovery PostgreSQL được viết bằng ngôn ngữ Python. Barman cho phép backup và recovey database multiple server