Skip to main content

Auto backup full and incremental mysql database

2017-10-08 admin
MySQL database được sử dụng rất rộng rãi và việc backup dữ liệu MySQL là cần thiết và phải làm hàng ngày. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng dữ liệu của bạn sẽ lớn dẫn đến hàng chục GB và backup full database hằng ngày là 1 lỗi kinh hoàng với server. Trong bài lab chúng ta sẽ thực hiện kết hợp backup full và  incremental  database MySQL sử dụng "MYSQLDUMP" và "Binary log files"