Skip to main content

Cài đặt và cấu hình Apache ActiveMQ trên CentOS

2017-03-16 admin
ActiveMQ là một Message-oriented middleware (MOM) giúp cho việc chuyển nhận message theo cơ chế queue as-Synchronized dùng để giải quyết Producer-Consumer Problem. Điểm mạnh của ActiveMQ ta có thể dùng để gửi nhận message với nhiều hệ thông với các nền tảng khác nhau, đúng như tên gọi “Hệ thống trung gian chuyển tải gói tin”.