Skip to main content

Sử dụng "Yum" cài đặt gói tin từ đĩa cứng DVD và file ISO trên Linux

18,February 2017
Sử dụng "Yum" cài đặt gói tin từ đĩa cứng DVD và file ISO trên Linux

Yum là công cụ giúp người quản trị cài đặt, update các gói phần mền thông qua mạng internet hoặc local, yum giúp tự động tìm kiếm và cài đặt các gói đi kèm một cách dễ dàng. 

I. CentOS 6, 7

+ /etc/yum.conf là file cấu hình "yum" chứa các thông tin như cache directory, log directory etc ... Khi add hoặc update repository, chúng ta tạo 1 repository mới trong thư mục /etc/repos.d và thêm các thông số

a. Để cài đặt "Yum" từ DVD . Tạo thư mục và mount ổ disk vào thư mục vừa tạo

# mkdir /cdrom
# mount /dev/cdrom /cdrom

b. Tạo repo file trong thư mục /etc/repos.d 

+ Tạo folder backup toàn bộ repository trong thư mục /etc/repos.d

ls /etc/yum.repos.d
mkdir /etc/yum.repos.d/backup
mv /etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/backup

+ Note: Khi server có thể kết nối tới internet, bạn có thể cài yum từ internet bằng cách copy toàn bộ file repository đã backup ở trên về thư mục /etc/yum.repos.d

# mv /etc/yum.repos.d/backup/*.repo /etc/yum.repos.d && rm -rf /etc/yum.repos.d/local.repo
# yum clean all 
# yum install gcc glibc glibc-common openssl* 

+ Với CentOS 7

# vi /etc/yum.repos.d/local.repo
[LocalRepo]
name=Local Repository
baseurl=file:///cdrom
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7

+ Với CentOS 6

# vi /etc/yum.repos.d/local.repo
[LocalRepo]
name=Local Repository
baseurl=file:///cdrom
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-6

+ Note:

1. [LocalRepo] – Name of the Section.
2. name = Name of the repository
3. baseurl = Location of the package
4. Enabled =  Enable repository
5. gpgcheck= Enable secure installation
6. gpgkey= Location of the key

-  gpgcheck is optional (If you set gpgcheck=0, there is no need to mention gpgkey)

 

II. Sửa lỗi cài Yum từ Internet trên CentOS 5

+ Backup toàn bộ .repos file trong thư mục /etc/yum.repos.d

# mkdir /etc/yum.repos.d/backup 
# mv /etc/yum.repos.d/* /etc/yum.repos.d/backup

+ Sửa file CentOS-Base.repo với nội dung như sau

vim /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

+ Có thể cài đặt EPEL Repository bằng câu lệnh sau (option)

## RHEL/CentOS 5 32-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm
## RHEL/CentOS 5 64-Bit ##
# wget http://download.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
# rpm -ivh epel-release-5-4.noarch.rpm

+ Kiểm tra kết quả

# ls  /etc/yum.repos.d
backup CentOS-Base.repo epel.repo epel-testing.repo

#yum groupinstall "Development Tools"

 

III. Sử dụng "Yum"

+ Clear repository cache bằng câu lệnh

# yum clean all    //clear repo cache
# yum repolist all  //liệt kê danh sách repo 
# yum list all    //list all packages

+ Cài đặt các gói bằng câu lệnh "Yum"

# yum install gcc glibc glibc-common openssl*
# yum install vsftpd