Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, check_nt CentOS 6 Phần 4

14,October 2016
cài đặt và cấu hình nagios check_nt

Trong phần 3 của serie hướng dẫ cài đặt và cấu hình nagios core trên CentOS 6. Itlabvn.net đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình nagiosgraph, môt plugin hiển thị dữ liệu trên nagios monitoring ( nagios server ) ở dạng đồ họa, giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc giám sát hệ thống cũng như phân tích dữ liệu. Hôm nay itlabvn.net sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt NSClient++ để giám sát hệ thống Windows bằng công cụ monitor nagios core 

1. Cài đặt NSClient ++ trên Window  ( 192.168.1.10 )

+ Download tại địa chỉ https://www.nsclient.org/download  hoặc https://github.com/mickem/nscp/releases/download/0.5.0.62/NSCP-0.5.0.62-x64.msi

+ Tiến hành cài đặt NSClient++ . Chọn Typical và nhập allowed_hosts: 192.168.1.128 ( địa chỉ nagios server ) và nhập pasword

cài đặt NSClient++

+ Kiểm tra hoặc chỉnh sửa lại allowed_hosts, password trong file cấu hình "C:\Program Files\NSClient++\nsclient.ini". Sau khi chỉnh sửa file nsclient.ini chúng ta restart lại service NSClient++ theo đường dẫn Start -> Administrator tools -> Services

2. Cấu hình nagios configuration - nagios server ( 192.168.1.128 )

+ Để giám sát hệ thống Windows chúng ta cần định nghĩa file cho đối tượng cần giám sát. Các bạn có thể xem lại các phần trước của serie "Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core trên CentOS 6" tại itlabvn.net 

+ vim /usr/local/nagios/etc/servers/W2K8R2_192.168.1.10.cfg  

Link download : https://raw.githubusercontent.com/itlabvn/nagios-plugins/master/W2K8R2_192.168.1.10.cfg

define host{
  use                             windows-server
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  alias                           Remote Windows Host
  address                      192.168.1.10
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     NSClient++ Version
  check_command         check_nt!CLIENTVERSION
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     Uptime
  check_command         check_nt!UPTIME
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     CPU Load
  check_command         check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     Memory Usage
  check_command         check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     C:\ Drive Space
  check_command         check_nt!USEDDISKSPACE!-l C -w 80 -c 90
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     D:\ Drive Space
  check_command         check_nt!USEDDISKSPACE!-l d -w 90 -c 95
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     E:\ Drive Space
  check_command         check_nt!USEDDISKSPACE!-l e -w 90 -c 95
}
define service{
  use                           generic-service
  host_name                W2K8R2_192.168.1.10
  service_description    W3SVC
  check_command        check_nt!SERVICESTATE!-d SHOWALL -l W3SVC
}
define service{
  use                            generic-service
  host_name                 W2K8R2_192.168.1.10
  service_description     Explorer
  check_command         check_nt!PROCSTATE!-d SHOWALL -l explorer.exe
}

+ định nghĩa lệnh check_nt trên file vim /usr/local/nagios/etc/objects/commands.cfg

define command{
        command_name    check_nt
        command_line    $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -s P@ssW0rd -v $ARG1$ $ARG2$

}

+ Kiểm tra xem file config nagios đã đúng chưa bằng câu lệnh sau

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 

+ Kiểm tra trên trình duyệt web  http://192.168.1.128/nagios 

+ Như trong phần 3 "Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x, nagiosgraph CentOS 6"  chúng ta đã định nghĩa service  "graphed-service" . Bây giờ chúng ta có thể add thêm "graphed-service" service vào file khai báo window trên nagios server  sau đó kiểm tra file câu hình nagios và restart lai service nagios 

+ Kiểm tra trên trình duyệt web http://192.168.1.128/nagios  -> services ta được kết quả window đã hiển thị đồ họa nagiosgraph 

 

3. Video hướng dẫn