Skip to main content

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x CentOS 6 Phần 1

25,September 2016
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình nagios core 4x CentOS 6

Phần mền giám sát hệ thống nagios core dùng để giám sát các thiết bị phần cứng mạng và các dịch vụ. Nagios core là phần mền open source ( không mất phí ), là 1 công cụ giám sát mạnh cho những kỹ sư làm về hệ thống, mạng máy tính. Ngoài ra còn có bản tính phí ( đã tích hợp những plugin, config sẵn cho người dùng sử dụng dễ dàng hơn )

Cài đặt Nagios Core 

1. Trước khi cài đặt nagios core bạn cần cài đặt những gói đi kèm như sau

#yum install httpd php glibc glibc-common gd gd-devel make net-snmp
#yum groupinstall "Development Tools"

2. Tạo user và group nagios bằng câu lệnh sau

useradd nagios && passwd nagios
groupadd nagcmd
usermod -a -G nagcmd nagios   //thêm user nagios vào group nagios (nagcmd) 
usermod -a -G nagcmd apache   //thêm user apache vào group nagios (nagcmd) 

3. Cài đặt nagios core 

+ Các bạn download gói nagios core để tiến hành cài đặt theo đường link sau: 

   https://sourceforge.net/projects/nagios/files/nagios-4.x  hoặc sử dụng wget để download trực tiếp
  

wget https://github.com/itlabvn/share/raw/master/nagios-4.2.1.tar.gz

+ Bước tiếp theo chúng ta sẽ biên dịch và cài đặt bằng câu lệnh

tar zxfv nagios-4.0.5.tar.gz
cd nagios-4.0.5
./configure --with-command-group=nagcmd
make all
make install
make install-init
make install-commandmode
make install-config
make install-webconf

+ Sau đó chúng ta tạo file password.users để lưu username và password dùng để đăng nhập nagios trên nền web bằng câu lệnh sau

htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin  //password : nagiosadmin

+ Tạo và cấu hình nagios services ở chế độ tự khởi động dịch vụ khi khởi động lại Server Nagios

chkconfig --add nagios      //thêm service nagios
chkconfig --level 35 nagios on  //tự khởi động service nagios ở mode 3,5 trong inittab linux 
chkconfig --level 35 httpd on   //tự khởi động service apache ở mode 3,5 trong inittab linux

4. Cài đặt nagios-plugin

+ Link download tự địa chỉ : https://nagios-plugins.org/download hoặc các bạn dùng wget để download trực tiếp về máy

wget https://github.com/itlabvn/share/raw/master/nagios-plugins-2.1.3.tar.gz

tar -xzvf nagios-plugins-2.1.3.tar.gz
cd nagios-plugins-2.1.3
./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios
make && make install

5. Kiểm tra

+  Kiểm tra trạng thái file cấu hình của nagios (/usr/local/nagios/etc/nagios.cfg). Nếu Total Warnning, Total Errors = 0  có nghĩa file cấu hình của bạn ok, nếu có lỗi bạn xem lại file cấu hình và chỉnh sửa lại

/usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

+ Đăng nhập vào nagios web interface bằng địa chỉ http://192.168.1.128/nagios

  ( user: nagiosadmin / password: nagosadmin) 

Cài đặt nagios core 4x trên CentOS 6

6. Cấu hình nagios làm 1 Virtual Host của Apache server

+ Để cấu hình nagios làm 1 virtual host của apache website. Các bạn chỉ việc thêm các dòng Listen PORT và <VirtualHost *:PORT> ... </VirtualHost> vào file nagios.conf

# vim /etc/httpd/conf.d/nagios.conf
Listen 8888
<VirtualHost *:8888>

ScriptAlias /nagios/cgi-bin "/usr/local/nagios/sbin"

<Directory "/usr/local/nagios/sbin">
# SSLRequireSSL
  Options ExecCGI
  AllowOverride None
  <IfVersion >= 2.3>
   <RequireAll>
     Require all granted
#    Require host 127.0.0.1

     AuthName "Nagios Access"
     AuthType Basic
     AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
     Require valid-user
   </RequireAll>
  </IfVersion>
  <IfVersion < 2.3>
   Order allow,deny
   Allow from all
#   Order deny,allow
#   Deny from all
#   Allow from 127.0.0.1

   AuthName "Nagios Access"
   AuthType Basic
   AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
   Require valid-user
  </IfVersion>
</Directory>
Alias /nagios "/usr/local/nagios/share"

<Directory "/usr/local/nagios/share">
# SSLRequireSSL
  Options None
  AllowOverride None
  <IfVersion >= 2.3>
   <RequireAll>
     Require all granted
#    Require host 127.0.0.1

     AuthName "Nagios Access"
     AuthType Basic
     AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
     Require valid-user
   </RequireAll>
  </IfVersion>
  <IfVersion < 2.3>
   Order allow,deny
   Allow from all
#   Order deny,allow
#   Deny from all
#   Allow from 127.0.0.1

   AuthName "Nagios Access"
   AuthType Basic
   AuthUserFile /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users
   Require valid-user
  </IfVersion>
</Directory>

</VirtualHost>

 

7. Video hướng dẫn