Skip to main content

Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 2

15,May 2017
Cấu hình giám sát window linux server router switch bằng centreon

Ở bài lab "Cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4 - Phần 1" chúng ta đã tiến hành cài đặt xong Centreon Server.  Ở phần 2 chúng ta sẽ đi vào cấu hình chi tiết giám sát hệ thống Windows, Linux, Router, Switch.

+ Đầu tiên chúng ta kiểm tra Poller vào "Configuration > Pollers", mục "is running = YES" là OK

I. Cấu hình giám sát hệ thống Windows

+ Để xem hình ảnh rõ hơn chọn chuột phải "open images to new tab"

Bước 1: enable giao thức SNMP trên windows. Các bạn vào "Programs and Features > Turn Windows features on or off" 

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Tích vào mục "Simple Network Management Protocol (SNMP) -> OK"

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Các bạn gõ  "service.msc" trong "Run" -> Chọn Security Tab > Add 10.1.10.80 - Centreon Server (2) để cho phép nhận packets SNMP từ windows > Add community ( Secret@2018 / Read Only) (3) -> Apply (5) 

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Start services "SNMP Trap" và để ở chế độ automatic start như hình dưới

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

Bước 2: Chỉnh lại các thông số của Host Templates & Service Templates 

+  Cấu hình Host Templates "OS-Window-SNMP-custom". Chọn "Configuration > Hosts > Templates > gõ "win" trong Host template > Search để tìm kiếm. Sau đó click vào "OS-Window-SNMP-custom" để chình sửa

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Điền SNMP community string "Secret@2017", version 2c(1). Mục Check Command để "base_host_alive(2)", sau đó điền các thông số về thời gian check (3) -> Chọn "Save(4)" để lưu cấu hình

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Chuyển qua tab Notifications trong "OS-Windows-SNMP-custom" template. Mục Notification enabled = Yes, sau đó điền các thông số "Contact Groups: Supervisors" và các thông số về thời gian cảnh báo gửi email

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Tiếp tục chuyển qua tab Relations của "OS-Windows-SNMP-custom" ta sẽ thấy các services đã link với "OS-Windows-SNMP-custom" template sẽ được monitor khi chúng ta link với 1 host nào đó

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Bước tiếp theo chúng ta sẽ chình lại thông số với các dịch vụ được link vào "OS-Windows-SNMP-custom" template. Chọn "Configuration > Services > Template" -> Gõ "win" trong Service template box và click "search" . Chúng ta sẽ được danh sách các "Service Templates" liên quan tới window như hình dưới. Tiếp theo các bạn click vào từng "service template" như monitor CPU, memory, Swap đã link với "OS-Windows-SNMP-custom" để modify 

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Thêm các thông số về thời gian check (1) và click "Save"

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Sau đó chuyển qua tab Notifications để cấu hình cảnh báo email khi dịch vụ gặp lỗi như hình dưới

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Làm tương tự với "OS-Windows-Memory-SNMP-custom" template. Cấu hình thời gian check(1) và cảnh báo (Notifications tab)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Tương tự với dịch vụ  "OS-Windows-Swap-SNMP-custom" template

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

+ Chọn "Configuration > Services > Templates" . Gõ "base" trong Service Template -> "search". Chọn "Base-Ping-LAN-custom" để thêm các thống số check time và notification

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Thêm các thông số về thời gian check và notification email cho dịch vụ "Base-Ping-LAN-custom" template như hình dưới

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

Bước 3: Thêm Host cần giám sát trên Centreon 3.4

Host cần giám sát sẽ được kế thừa cấu hình từ Host Templates "OS-Window-SNMP-custom" chúng ta đã thiết lập ở bước 2

+ Chọn "Configuration > Hosts > Add"  

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Điền các thống số của Host như "Name, IP, SNMP community & version (1)" . Click "Add New entry" ở Template và chọn "OS-Windows-SNMP-custom" (2) -> click "Save"

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Sau khi add Host cần giám sát chúng ta reload lại dịch vụ centreon bằng cách, chọn "Configuration > Poller" , tích vào "Central' và chọn "Export configuration"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Mục Actions, tích vào 4 ô đâu. Method : reload -> click "Export" . Trong Console hiện "OK" là được . Nếu báo lỗi thì các bạn xem lại mục cấu hình tương ứng với lỗi

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Chọn "Monitoring > Status Details > Services" . Mục "Service Status" chọn "All" sẽ hiển thị tình trang về Host và các Service Template chúng ta vừa thêm vào

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

Bước 4: Cấu hình giám sát traffic trên card mạng và process trên Windows

+ Sử dụng câu lệnh sau để hiển thị "network interface ID", sau đó chúng ta sẽ monitor traffic trên card mạng bằng ID của network adapter

# /usr/lib/nagios/plugins/check_centreon_snmp_traffic -H 10.1.10.101 -C Secret@2017 -v2c -s
Huong dan Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

+ Cấu hình giám sát traffic trên wireless card với ID=47 của windows . Chọn "Configuration > Services > Services by host > Add" . Mục Template chọn "OS-Windows-Traffic-Generic-Id-SNMP-custom", "INTERFACEID: 47" và khai báo về time checking -> click "Save" sau đó chuyển qua tab Notifications để cấu hình cảnh báo email

huong-dan- Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

+ Chuyển qua tab "Notification" để cấu hình cảnh báo Email

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

+ Cấu hình giám sát Process trên Windows. Chọn "Configuration > Services > Services by host > Add". Template chọn "OS-Windows-Process-Generic-SNMP-custom" và "Process Name : Skype.exe" ( chúng ta có thể xem process name trong Task Manager). Khai báo thời gian check và click "Save"

Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

+ Chuyển qua tab "Notification" để cấu hình cảnh báo Email

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

+ Vào "Configuration > Poller > Export" để reload lại centreon, sau đó vào "Monitoring > Status details" sẽ cho kết quả như sau

huong-dan- Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

 

II. Cấu hình giám sát hệ thống Linux

Bước 1: Enable SNMP trên Linux Server 

[root@CentOS6 ~]# yum install -y net-snmp net-snmp-libs net-snmp-utils 
[root@CentOS6 ~]# service snmpd restart
[root@CentOS6 ~]# vim /etc/snmp/snmpd.conf

####
# First, map the community name "public" into a "security name"

#       sec.name  source          community
com2sec monitoramento  10.1.10.80      Secret@2017
com2sec monitoramento  localhost       Secret@2017

####
# Second, map the security name into a group name:

#       groupName      securityModel securityName
group   notConfigGroup v1           notConfigUser
group   GroupMonitor v2c            monitoramento

####
# Third, create a view for us to let the group have rights to:

# Make at least  snmpwalk -v 1 localhost -c public system fast again.
#       name           incl/excl     subtree         mask(optional)
view    systemview    included   .1
view    systemview    included   .1.3.6.1.2.1.1
view    systemview    included   .1.3.6.1.2.1.25.1.1

####
# Finally, grant the group read-only access to the systemview view.

#       group          context sec.model sec.level prefix read   write  notif
access  GroupMonitor ""      any       noauth    exact  systemview none none

 

+ Kiểm tra bằng câu lệnh sau trên Linux server CentOS6 

[root@CentOS6 ~]# service snmpd restart
[root@CentOS6 ~]# snmpwalk -v 2c localhost -c Secret@2017

 

Bước 2: Chỉnh lại các thông số của Host Templates & Service Templates  Linux

+  Cấu hình Host Templates "OS-Linux-SNMP-custom". Chọn "Configuration > Hosts > Templates > gõ "linux" trong Host template > Search để tìm kiếm. Sau đó click vào "OS-Linux-SNMP-custom" để chình sửa

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Tương tự như Windows. Điền SNMP community string "Secret@2017", version 2c(1). Mục Check Command để "base_host_alive(2)", sau đó điền các thông số về thời gian check (3) -> Chọn "Save(4)" để lưu cấu hình

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Chuyển qua tab Notifications trong "OS-Windows-SNMP-custom" template. Mục Notification enabled = Yes, sau đó điền các thông số "Contact Groups: Supervisors" và các thông số về thời gian cảnh báo gửi email

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Tiếp tục chuyển qua tab Relations của "OS-Linux-SNMP-custom" ta sẽ thấy các services đã link với "OS-Linux-SNMP-custom" template sẽ được monitor khi chúng ta link với 1 host nào đó

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Bước tiếp theo chúng ta sẽ chình lại thông số với các dịch vụ được link vào "OS-Linux-SNMP-custom" template. Chọn "Configuration > Services > Template" -> Gõ "Linux" trong Service template box và click "search" . Chúng ta sẽ được danh sách các "Service Templates" liên quan tới Linux như hình dưới. Tiếp theo các bạn click vào từng "service template" như monitor CPU, Load, memory, Swap đã link với "OS-Linux-SNMP-custom" để modify 

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Thêm các thông số về thời gian check cho service "OS-Linux-Cpu-SNMP-custom" template

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Sau đó chuyển qua tab Notifications để cấu hình cảnh báo email khi dịch vụ gặp lỗi như hình dưới

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Làm tương tự với service "OS-Linux-Load-SNMP-custom" cho tab "General information & Notifications"

Huong dan Cấu hình giám sát Windows trên Centreon 3.4

 

cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Service "OS-Windows-Memory-SNMP-custom" template. Cấu hình thời gian check(1) và cảnh báo (Notifications tab)

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Service "OS-Windows-Swap-SNMP-custom" template. Cấu hình thời gian check(1) và cảnh báo (Notifications tab)

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

Bước 3: Thêm Linux Host cần giám sát trên Centreon 3.4

Linux Host cần giám sát sẽ được kế thừa cấu hình từ Host Templates "OS-Linux-SNMP-custom" chúng ta đã thiết lập ở bước 2

+ Chọn "Configuration > Hosts > Add"  

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Điền các thống số của Host như "Name, IP, SNMP community & version (1)" . Click "Add New entry" ở Template và chọn "OS-Windows-SNMP-custom" (2) -> click "Save"

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Chuyển qua tab "Notifications" để cấu hình cảnh báo email cho người quản trị

Huong dan cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

+ Sau khi add Host cần giám sát chúng ta reload lại dịch vụ centreon bằng cách, chọn "Configuration > Poller" , tích vào "Central' và chọn "Export configuration"

 cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Mục Actions, tích vào 4 ô đâu. Method : reload -> click "Export" . Trong Console hiện "OK" là được . Nếu báo lỗi thì các bạn xem lại mục cấu hình tương ứng với lỗi

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Chọn "Monitoring > Status Details > Services" . Mục "Service Status" chọn "All" sẽ hiển thị tình trang về Host và các Service Template chúng ta vừa thêm vào

cấu hình giám sát Linux server trên Centreon 3.4

 

Bước 4: Cấu hình giám sát traffic trên card mạng eth0 và process httpd trên Linux server 

a. Cấu hình giám sát traffic trên card eth0 của CentOS6 - 10.1.10.151

+ Trên Centreon chọn "Configuration > Services > Services by host" -> Click "Add" và thêm các thông số như hình dưới

Giám sát traffic trên card eth0 và process httpd trên Linux

 

+ Chuyển qua tab "Notifications" và cấu hình cảnh báo email 

Giám sát traffic trên card eth0 và process httpd trên Linux

 

+ Tương tự cấu hình theo dõi service httpd thêm các thông số để theo dõi dịch vụ 

Giám sát traffic trên card eth0 và process httpd trên Linux

 

Giám sát traffic trên card eth0 và process httpd trên Linux server

 

+ Sau khi cấu hình thêm service cần giám sát chúng ta reload lại dịch vụ centreon bằng cách, chọn "Configuration > Poller" , tích vào "Central' và chọn "Export configuration" -> Chọn 4 ô đầu , method : reload -> Click "Export"

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Kiểm tra kết quả "Monitoring > Status Details > Services > All" 

Giám sát traffic trên card eth0 và process httpd trên Linux server

 

III. Cấu hình giám sát Router, Switch 

Bước 1: Enable SNMP trên router, switch

R1(config)# snmp-server community public Secret@2017
R1(config)# do wr

 

Bước 2: Chỉnh lại các thông số của Host Templates & Service Templates 

+  Cấu hình Host Templates "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom". Chọn "Configuration > Hosts > Templates > gõ "cisco" trong Host template > Search để tìm kiếm. Sau đó click vào "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" để chình sửa

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

 

+ Mục Check Command để "base_host_alive(2)", sau đó điền các thông số về thời gian check (3) -> Chọn "Save(4)" để lưu cấu hình

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

+ Chuyển qua tab Notifications trong "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" template. Mục Notification enabled = Yes, sau đó điền các thông số "Contact Groups: Supervisors" và các thông số về thời gian cảnh báo gửi email -> Save

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

 

+ Tiếp tục chuyển qua tab Relations của "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" ta sẽ thấy các services đã link với "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" template sẽ được monitor khi chúng ta link với 1 host nào đó

cấu hình giám sát router switch trên Centreon 3.4

 

+ Bước tiếp theo chúng ta sẽ chình lại thông số với các dịch vụ được link vào "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" template. Chọn "Configuration > Services > Template" -> Gõ "cisco" trong Service template box và click "search" . Chúng ta sẽ được danh sách các "Service Templates" liên quan tới window như hình dưới. Tiếp theo các bạn click vào từng "service template" như  CPU, Enviroment, memory, Swap đã link với "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" để modify . Click vào từng service template để modify

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

+ Khai báo thêm các thông số về thời gian check (2) và click "Save". Chuyển qua tab "Notification" để cấu hình về cảnh báo

cấu hình giám sát router switch trên Centreon 3.4Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon

 

+ Làm tương tự với "Net-Cisco-Standard-Memory-SNMP-custom" template. Cấu hình thời gian check(2) và cảnh báo (Notifications tab)

cấu hình giám sát router switch trên CentreonHướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

Bước 3: Thêm Host cần giám sát trên Centreon 3.4

Host cần giám sát sẽ được kế thừa cấu hình từ Host Templates "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" chúng ta đã thiết lập ở bước 2

+ Chọn "Configuration > Hosts > Add" . Sau đó khai báo Name, Alias, IP Address, SNMP community & version. Mục Template chọn "Net-Cisco-Standard-SNMP-custom" và click "Save" 

cấu hình giám sát router switch trên Centreon 3.4

 

Bước 4: Cấu hình giám sát traffic trên các interfaces của router và switch

+ Sử dụng câu lệnh sau để hiển thị "network interface ID", sau đó chúng ta sẽ monitor traffic trên interface bằng interface ID

# /usr/lib/nagios/plugins/check_centreon_snmp_traffic -H 10.1.10.111 -C Secret@2017 -v2c -s

 

+ Cấu hình giám sát traffic trên interface fa0/1 với ID=1 và interface fa0/2 với ID=2  của router (lấy được từ câu lệnh bên trên - các bạn chạy câu lệnh và lấy ID tương ứng muốn monitor). Chọn "Configuration > Services > Services by host > Add" . Mục Template chọn "Net-Cisco-Standard-Traffic-Generic-Id-SNMP-custom", "INTERFACEID: 1" và khai báo về time checking -> click "Save" sau đó chuyển qua tab Notifications để cấu hình cảnh báo email

cấu hình giám sát router switch trên Centreon 3.4

 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

+ Chúng ta có thể nhân bản giám sát interface fa0/2 từ fa0/1 bằng cách. Chọn "Configuration > Services > Serrvices by host" . Chọn tích vào "Bandwidth Interface Fa0/1 -> Duplicate -> Add"

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon 3.4

 

+ Sau khi nhân bản click vào "Bandwidth interface fa0/1_1" vừa nhân bản được để chỉnh sửa lại các thông số cho phù hợp với interface fa0/2

giám sát router switch trên Centreon 3.4

 

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

 

+ Sau khi cấu hình thêm service cần giám sát chúng ta reload lại dịch vụ centreon bằng cách, chọn "Configuration > Poller" , tích vào "Central' và chọn "Export configuration" -> Chọn 4 ô đầu , method : reload -> Click "Export"

cài đặt và cấu hình hệ thống giám sát Centreon 3.4

 

+ Kiểm tra kết quả "Monitoring > Status Details > Services > All" 

cấu hình giám sát router switch bằng Centreon

 

=> Đến đây tôi đã xong bài lab cấu hình centreon để giám sát Windows, Linux, Router, Switch các dịch vụ cơ bản. Còn rất nhiều các dịch vụ các bạn có thể monitor nhưng không thể bê hết vào bài lab. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Mọi thắc mắc có thể skype cho tôi nếu cần tại địa chỉ skype: thanhducit :) . Cảm ơn đã theo dõi