Skip to main content

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

25,December 2016
Hướng dẫn cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Để cài đặt CentOS 7 đầu tiên bạn vào trang www.centos.org để download file DVD ISO về tiến hành cài đặt . Nếu các bạn chưa có VMware các bạn có thể download từ địa chỉ mediafire. Sau đây là các bước để chúng ta cài đặt CentOS7 trên VMware Workstation 

Bước 1: Bật chương trình VMware Workstation -> Chọn New VM -> Browse file CentOS 7 ISO -> Chọn "Next"

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 2: Đặt tên cho server CentOS 7 và chọn thư mục lưu file của máy ảo CentOS 7

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 3: Chọn dung lượng ổ đĩa cho việc tạo máy ảo CentOS 7

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 4: Chọn Customize hard ware sau đó thiết lập dung lượng RAM , chế độ card mạng ( Bridge ) -> Chọn "Close"

 

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 5: Sau khi máy ảo CentOS 7 khởi động chọn "Install CentOS 7" 

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 6: Chọn ngôn ngữ "English" -> click "Continue"

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 7: Chỉnh Date/Time zone thành "Asia" / "Ho Chi Minh City". Network Time có thể để ON -> Click "Done" để lưu cấu hình

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 8: Ở phần "SOFTWARE SELECTION" chọn "Basic Web Server" và các gói như hình dưới

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 9: Cấu hình "NETWORK & HOSTNAME" 

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

+ Bật card mạng ở chế độ "ON" -> Chọn "Configure" , ở tab "General" chọn tick "Automatically connect to this network when it is available"

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

Bước 10: Chọn " Begin Installation " để bắt đầu quá trình cài đặt CentOS 7 . Trong quá trình server cài đặt chúng ta thiết lập password cho "root" account và tạo 1 user mới 

Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMwareCài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware

+ Sau khi quá trình cài đặt CentOS 7 hoàn thành. Chúng ta reboot hệ thống và login bằng account root hoặc normal account bạn tạo ở bước trên . Đến đây chúng ta đã kết thúc bài "Cài đặt hệ điều hành CentOS 7 trên VMware"