Skip to main content

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 1

18,November 2016
Cài đặt Oracle Linux 7

+ Trong bài lab. Chúng ta sẽ cài đặt Oracle Database 12c trên Oracle Linux 7. Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài đặt dưới tài khoản root).

1. Cài đặt Oracle Linux 7 trên VMware Workstation 

+ Các bạn tạo tải khoản oracle sau đó vào địa chỉ http://edelivery.oracle.com/linux và download file ISO về để tiến hành cài đặt 

+ Tạo máy ảo trên VMware Workstation, sau đó mount file Oracle Linux 7 ISO  để tiến hành cài đặt

Tạo máy ảo vmware cài đặt oracle Linux 7Tạo máy ảo vmware cài đặt oracle Linux 7Tạo máy ảo vmware cài đặt oracle Linux 7

+ Khởi động máy ảo Oracle Linux 7. Chọn "Install Oracle Linux 7.2" -> enter 

Cài đặt Oracle Linux 7

+ Tiếp theo chúng ta chọn ngôn ngữ và kiểu bàn phím ( chọn English )

Cài đặt Oracle Linux 7 - Chọn ngôn ngữ và bàn phím

+ Tại mục installation summary. Chúng ta tiếp tục thiết lập timezone, installation source, ổ đĩa ...

Cài đặt Oracle Linux 7 -installation summary

+ Mục Date & TIME các bạn chọn "Asia / Hồ Chí Minh City" sau đó click "Done"

Cài đặt Oracle Linux 7 - Date and Time

+ Các bạn click "INSTALLATION SOURCE" chọn "Auto-detected installation media" -> click "Done"

Cài đặt Oracle Linux 7 - Installation Source

+ Tại muc "SOFTWARE SELECTION" chọn "Compatibility Libraries" & "Development Tools", sau đó click "Done" 

Cài đặt Oracle Linux 7 - software selection

+ Các bạn chọn mục "INSTALLATION DESTINATION" và chọn ổ đĩa device -> click "Done"

Cài đặt Oracle Linux 7 - device disk

+ Sau khi thiết xong các phần trên. Chúng ta chọn "Next" để quá trình cài đặt bắt đầu 

Cài đặt Oracle Linux 7

+ Trong quá trình cài đặt, chúng ta thiết lập password cho "root" user và tạo 1 account để đăng nhập 

Cài đặt Oracle Linux 7Cài đặt Oracle Linux 7

+ Khi quá trình cài đặt kết thúc. Chọn Reboot server và đăng nhập với account vừa tạo ở trên 

Cài đặt Oracle Linux 7 - đăng nhập

+ Kết thúc quá trình cài đặt Oracle Linux 7

Cài đặt Oracle Linux 7

+ Sau khi login vào Oracle Linux 7. Các bạn thiết lập ip address cho card network . Vào "Applications -> System Tools -> Settings -> chọn Network" 

Cài đặt Oracle Linux 7 - network setting

+ Disabled SELinux và stop firewall 

su - root   //chuyển sang root account dể modify selinux
vim /etc/selinux/config 
SELINUX=disabled
#systemctl stop firewalld
#systemctl disabled firewalld

+ Enabled và start  SSH daemon sử dụng câu lệnh sau

# systemctl start sshd.service
# systemctl enable sshd.service

+ Đến đây chúng ta đã kết thúc phần cài đặt Oracle Linux 7. Tiếp theo chúng ta tiếp tục cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7 đã cài đặt ở phần trên

2. Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

Bước 1: Cấu hình môi trường cài đặt 

+ Login root và đánh câu lệnh sau để thiêt lập fully qualified name cho server 

su - root
vim /etc/hosts //chỉnh sửa như sau
172.16.20.50 oracle.itlabvn.net oracle.itlabvn

+ Set hostname

hostnamectl set-hostname oracle.itlabvn.net --static

Bước 2: Tạo group và account oracle để cài đặt ( su - root )

#groupadd oinstall
#groupadd dba
#groupadd oper
#useradd -G dba,oper -g oinstall oracle
#passwd oracle  //set password cho oracle 

Bước 3: Tạo thư mục cài đặt oracle ( su - root )

#mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1/db_1
#mkdir -p /u01/setup
#chown -R oracle:oinstall /u01
#chmod -R 775 /u01

Bước 4: Các bạn vào link www.oracle.com để download oracle 12c về cài đặt 

+ Để download được bạn phải tạo account oracle sau đó login vào link www.oracle.com chọn "Accept License Agreement" để download 

+ Hoặc bạn có thể download từ đường link mình đã upload lên mediafire 

http://www.mediafire.com/file/crhz0ja9qr32h89/linuxamd64_12102_database_1of2.zip
http://www.mediafire.com/file/s3rwmk4928wassf/linuxamd64_12102_database_2of2.zip

+ Sử dụng FileZilla login với oracle account và upload lên thư mục /u01/setup . Sau khi upload chúng ta giải nén zip file bằng câu lệnh

$unzip linuxamd64_12102_database_1of2.zip
$unzip linuxamd64_12102_database_2of2.zip

Bước 5: Thêm thông số kernel trong file /etc/sysctl.conf ( su - root )

vim /etc/sysctl.conf

fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

+ Kiểm tra bằng câu lệnh 

#/sbin/sysctl -p

Bước 6: Thêm thông số  shell limits cho user oracle trong file /etc/security/limits.conf ( su - root )

vim /etc/security/limits.conf

#add the following lines
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768

Bước 7: Cài đặt những gói cần thiết cho việc biên dịch oracle ( su - root )

yum -y install  binutils  compat-libcap1  compat-libstdc++-33  compat-libstdc++-33.i686  gcc  gcc-c++  glibc  glibc.i686  glibc-devel  glibc-devel.i686  ksh  libgcc  libgcc.i686  libstdc++  libstdc++.i686  libstdc++-devel  libstdc++-devel.i686  libaio  libaio.i686  libaio-devel  libaio-devel.i686  libXext  libXext.i686  libXtst  libXtst.i686  libX11  libX11.i686  libXau  libXau.i686  libxcb  libxcb.i686  ibXi  libXi.i686   make  sysstat  unixODBC  unixODBC-devel

Bước 8:  Thiết lập environmental variable cho user ORACLE ( su - oracle )

#su - oracle
$ cd ~
$ vi .bash_profile //add the following lines

# Oracle Settings
export PATH
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_HOSTNAME=oracle.itlabvn
export ORACLE_UNQNAME=ORA12C
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/dbhome_1
export ORACLE_SID=ORA12C
export PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

Bước 9: Cài đặt oracle 12c trong Oracle Linux 7 Graphic Mode ( login với oracle account )

su - oracle 
$cd /u01/setup/database
$./runInstaller

+ Bỏ chọn “I wish to receive security updates via My Oracle Support” và chọn "Yes" trong cảnh báo yêu cầu nhập email -> chọn "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn “Create and configure a database” sau đó chọn "Next" để tiếp tục

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn "Server class" và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn “Single instance database installation”  và click "Next" 

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn “Advanced install” để hiện nhiều tùy chọn trong quá trình cài đặt oracle 12c -> click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn ngôn ngữ và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn kiểu database muốn cài đặt, mình chọn " Enterprise Edition " và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Thiết lập ORACLE_BASE và ORACLE_HOME như trong phần cấu hình môi trường chạy oracle ở phần trên -> click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Thiết lập Inventory Directory như sau "/u01/app/oraInventory" và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Để default “General Purpose/ transaction Processing” và click “Next”

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Mục tiếp theo các bạn thiết lập thống số cho database oracle 12c của bạn. Ở Global database tôi để ORA12C đây chính là container của Oracle 12c. Sau đó các bạn click vào "Create as Container database" ở mục Pluggable database name tôi để "PDORA12C" và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Tiếp theo chúng ta có 3 tab để khai báo memory settings, character set  và Same schema cho Oracle 12c database của bạn. Các bạn chọn như hình bên dưới và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn folder lưu trữ database files của Oracle 12c và click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Tiếp theo chúng ta có thể đăng ký "Oracle Enterprise Manager Cloud Control" nếu bạn có license. Tôi bỏ tích ở mục này

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn thư mục "“Enable Recovery” để sử dụng sau này trong quá trình recovery oracle 12c

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn "Use the same password for all accounts" và thiết lập password -> click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chọn group account tướng ứng sử dụng trong Oracle 12c. Tôi để mặc định -> click "Next"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Oracle 12c sẽ kiểm tra môi trường chúng ta đã thiết lập trước đó

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Sau khi kiểm tra môi trường cài đặt, nếu không có lỗi chúng ta chọn "install" để cài đặt Oracle 12c

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Quá trình cài đặt Oracle 12c bắt đầu

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Trong khi cài đặt Oracle12c sẽ xuất hiện thống báo yếu cầu chạy 2 script với quyền root như hình dưới

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Chúng ta chạy 2 script bằng quyền root như sau

su - root
/u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/root.sh

+ Quá trình tạo database trong Oracle 12c như hình dưới 

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Kết thúc quá trình cài đặt chọn "OK" và "Close"

Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7Cài đặt Oracle 12c trên Oracle Linux 7

+ Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong quá trình cài đặt Oracle Linux 7 và cài đặt database Oracle 12c. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về database Oracle 12c chi tiết hơn. Cảm ở các bạn đã theo dõi