Skip to main content

Cấu hình Replication Manager trên PostgreSQL

2018-03-23 admin
Repmgr (replication manager) là công cụ open-source sử dụng để quản lý việc replication và failover trong cluster PostgreSQL server. repmgr giúp đồng bộ data giữa master và slave, monitoring và thực hiện failover hay switchover giữa master slave  

Cài đặt và cấu hình Replication Master Slave Postgresql 9.6

2018-03-16 admin
Master Slave Replication Postgresql là việc chạy song song hai database cùng một lúc. Master sẽ đóng vai trò là database chính để người thao tác trên đó. Trong khi đó, Slave sẽ đóng vai trò là 1 database phụ, nó có trách nhiệm chạy khi Master ngưng hoạt động.

Auto backup full and incremental mysql database

2017-10-08 admin
MySQL database được sử dụng rất rộng rãi và việc backup dữ liệu MySQL là cần thiết và phải làm hàng ngày. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng dữ liệu của bạn sẽ lớn dẫn đến hàng chục GB và backup full database hằng ngày là 1 lỗi kinh hoàng với server. Trong bài lab chúng ta sẽ thực hiện kết hợp backup full và  incremental  database MySQL sử dụng "MYSQLDUMP" và "Binary log files" 

Cấu hình replica set cluster trên mongodb 3.2

2017-10-08 admin
MongoDB replica set dữ liệu sẽ được đồng bộ giữa  "Primary" và các "Secondary" mongodb server. "Primary"  member của replica set có thể đọc và ghi dữ liệu trong khi "Secondary" members chỉ có thể đọc dữ liệu. Khi "Primary" hang/down, "Secondary" mongodb sẽ tự động chuyển thành "Primary" giúp hệ thống chịu lỗi và có tính sẵn sàng cao

Cài đặt và sử dụng MongoDB - NoSQL

2017-10-07 admin
NoSQL có nghĩa là Non-Relational (NoRel) - không ràng buộc. Tuy nhiên, thuật ngữ đó ít phổ dụng hơn và ngày nay người ta thường dịch NoSQL thành Not Only SQL (Đây là thuật ngữ chung cho các hệ CSDL không sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ). NoSQL đặc biệt nhấn mạnh đến mô hình lưu trữ cặp giá trị “key – value” và hệ thống lưu trữ phân tán.

Hướng dẫn cấu hình MariaDB Galera Cluster Multi Relication trên CentOS

2016-12-05 admin
Galera cluster là một giải pháp multi master hoàn chỉnh cho database. Sử dụng galera cluster, application có thể read/write trên bất cứ node nào. Một node có thể được thêm vào cluster cũng như gỡ ra khỏi cluster mà không có downtime dịch vụ 

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 2

2016-12-14 admin
Từ phiên bản Oracle 12c thì Oracle đã giới thiệu tính năng mới là Pluggable Database (PD) để bắt kịp xu hướng Cloud Computing và PaaS (Platform as a Service). PD cho phép 1 Database độc lập có thể được di chuyển dễ dàng qua các hệ thống  khác nhau hoặc qua các nền tảng khác nhau hoặc giữa các bản phân phối (release) Database khác nhau.

Cài đặt, cấu hình, quản trị Oracle 12c trên Oracle Linux 7 Phần 1

2016-11-21 admin
Trong bài lab. Chúng ta sẽ cài đặt Oracle Database 12c trên Oracle Linux 7. Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài đặt dưới tài khoản root).

Cấu hình MySQL Master-Master Replication

2017-01-11 admin
MySQL replication cho phép dữ liệu từ 1 MySQL database server ( đóng vai trò master ) được đọc và ghi dữ liệu sau đó cập nhập những dữ liệu đã thay đổi sang 1 hoặc nhiều MySQL database server khác ( đóng vai trò slaves chỉ có quyền đọc dữ liệu)